"Enter"a basıp içeriğe geçin

KVKK ve Çerez Politikasi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Kişisel verilerin korunması, DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. için büyük önem arz etmekte olup şirketimiz bu konuda azami hassasiyet göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti., işbu politika ile yönetilen; Çalışan adaylarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, İşbirliği İçinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
I.Tanımlar
Bu politika kapsamında;
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. : Sitenin sahibi olan DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’yi,
İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,
Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Site: https://www.dacelsolutions.com/ adresinde yer alan web sitesini,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
5651 Sayılı Kanun: İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücade edilmesi hakkında kanun’u,
6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel verilerin korunması kanunu’nu, ifade eder.
II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel veriler faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından asgari düzeyde bilgi farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel veriler, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
III. Kişisel Veriler Hangi İlkeler Işığında ve Hangi Amaçla İşleniyor?
Bu politika’da kişisel verilerin işlenmesinde DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’nin benimsediği ilkeler şunlardır;
Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
Toplanan kişisel veriler, gerek KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere gerek DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’nin yukarıda sunmuş olduğu ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.
Kişisel verilen işlenme amaçları şunlardır :
Kişisel veriler işlenmesine ilişkin DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’nin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Kişisel veriler DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
Kişisel veriler işlenmesinin DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kişisel veriler sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından işlenmesi,
Kişisel veriler DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından işlenmesinin DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’nin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması,
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi,
Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Etkinlik yönetimi,
İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. personel temin süreçlerinin yürütülmesi, (Çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesi)
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. hukuk işlerinin icrası/takibi,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Talep ve şikâyet yönetimi,
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’nin ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması,
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’nin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
Ziyaretçi giriş kartı vermek ve ziyaretçi numarası oluşturmak,
Ziyaret giriş çıkış saatlerinin kaydını tutmak,
Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası (terör, yangın),
Suç yada hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi,
Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından açık rızanız temin edilmektedir.
IV. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi
a- Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) ve WIFI Hizmeti Kullanıcılarının Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi
Siteyi kullanan kullanıcılar talep ve önerilerde bulunmak amacıyla; ad, soyad, e-posta, mesaj, sektör ve formun konusu şeklindeki bilgileri info@dacel.com.tr , https://www.dacelsolutions.com/iletisim adresinden form doldurarak iletebilirler. Kullanıcılar paylaştıkları bu kişisel verileri site tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını kabul ederler. Bu kişisel veriler, sadece kullanıcılar tarafından yöneltileni talep ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla işlenecektir. Bunun yanı sıra web sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan, “trafik bilgileri”, 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. fiziksel olarak yerleşkesini ziyaret eden ve wifi kullanmak isteyen ziyaretçilerinden, bu hizmeti sunmak ve 5651 sayılı kanun ve ilgili İkincil mevzuatına uymak amacıyla; cep telefonu numarası ve trafik bilgilerini işlemektedir.
b- Tedarikçilerin ve Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi:
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. ürün, hizmet veya mal tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi tedarikçi, tedarikçi çalışanı ve/veya tedarikçi yetkilisine ait asgari düzeyde kişisel verileri işlemektedir.
İlgili veriler, (Ad-soyad telefon ve e-mail bilgisi) CRM ortamında, exchange ortamında ve şirket telefonlarında muhafaza edilir.
c- DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. Personeline ait bilgiler
Bu bilgiler DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. çalışanlarına ait olup çalışanların açık rızası dahilinde, ilgili kanunun gerektirdiği asgari düzeyde bilgi alınmış olup özlük dosyalarında, netsis bordro programında ve ortak alanda saklanmaktadır.
Çalışanlar çalıştıkları süre boyunca bu bilgiler özlük dosyasında bulunur, ayrılan çalışanların bilgileri ilgili kanun geregince saklanır ve sonrasında imha edilir.
Müşterilerin talebi üzerine çalışanlarımızın özgeçmiş bilgileri şirketin ticari faaliyetini sürdürmesi amacıyla müşteriler ile paylaşılır ve çalışandan açık razı alınır.
Şirketin çalışanlara zimmetlediği telefon, bilgisayar ve araç vb gereçlerde kişisel veri saklanamaz, gereçlerin iade edilmesi durumunda cihazdaki tüm bilgiler temizlenir ve çalışan kişisel verilere ait herhangi talepte bulunamaz.
Şirkete net üzerinden yapılan başvurular, saklanmaz, kayıt altına alınmaz. Mülakat için çağrılan adaylardan özgeçmiş bilgilerinin ilgili süre kadar saklanacağına dair açık rıza alınır. Başvurular dosyalanır ve süre sonunda imha edilir.
d-Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanması ve Kişisel Veri Paylaşımı
Ziyaretçilere ait kimlik bilgileri gerek CCTV kayıtları sadece yetkili kişilerin erişimine açık olan sistemlerde muhafaza edilmektedir. Bu kişisel veriler talep halinde, verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. çalışan ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bina içinde kameralar ile görüntü kaydı almaktadır. Ziyaretçilere kamera ile kayıt yapıldığına ilişkin bilgilendirmeler bina içerisinde yapılmaktadır. Kayıtlar 2 ay süre ile saklanır ve süre sonunda üzerine yazmaya devam edilir.
V. Kişisel Verilerin Güvenliği,
Yukarıda belirtilen kişisel veriler, DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizlilik ve güvenlik gereksinimleri sağlanarak saklanmakta ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. işlediğin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır:
Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. çevrimiçi ve fiziksel ziyaretçilere ilişkin kişisel verileri mevzuat gereği saklamakta ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir. Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler, temin edilen mal, ürün veya hizmete ilişkin olarak DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. ve ilgili kamu kuruluşları ile paylaşabilmektedir.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olunan kişisel veriler üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 uyarınca sahip oldunan haklar aşağıdaki gibidir:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
VI. Kişisel Veriler Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi
Kişisel verileri işlediğimiz ilgili kişi grupları Web Sitesi üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olunan kişisel veriler ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri internet sitemiz vasıtasıyla tarafımıza ulaşarak yapabilirsiniz.
VII. Kişisel Veri Saklama Süresi
Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel verilerin saklanması süresi 5651 sayılı Kanun uyarınca 2 yıldır. Fiziksel ziyaretçilere ilişkin CCTV kayıtlarının saklanma süresi 60 gündür. Kimlik bilgilerine ilişkin kişisel veriler ise ilgili mevzuatta öngörülen süreler çerçevesinde saklanır. Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren mevzuat uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
VIII. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verilerin; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.
VIIII. Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. bu politikada yasal düzenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Saklama ve İmha Politakası
İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kurul:Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Periyodik İmha:Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlkeler
Şirket tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:
• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’a ve ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politikaya tamamen uygun hareket edilmektedir.
• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Şirket tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanmaktadır.
• Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilmektedir. Ancak, İlgili Kişinin talebi halinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir.
• Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Şirket tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından Şirket’e başvurulması halinde;
– İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılmaktadır,
– Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.
Saklama ve İmhayı Gerektiren Sebeplere İlişkin Açıklamalar
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından özellikle (i) ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, (iii) çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası için Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:
• Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
• Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
• Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
• Kişisel verilerin Şirket’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
• Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
• Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.
Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından resen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:
• Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali,
• Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
• Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,
• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
• İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
• Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.
Saklama ve İmha Süreleri Şirket tarafından Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:
• Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Anılan sürenin sona ermesi akabinde veri hakkında aşağıdaki madde kapsamında işlem yapılır.,
• Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;,
– Kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının Şirket nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.
– Verinin saklanmasının Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında Şirket’in meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının Kanun’un 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
– Verinin saklanmasının Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
Şirket tarafından tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha sürelerine, işbu Politika’nın ekinden ulaşabilirsiniz. Saklama süresi dolan kişisel veriler, işbu Politika’nın ekinde yer alan imha süreleri çerçevesinde, 6 (altı) aylık periyodlarla işbu Politika’da yer verilen usullere uygun olarak anonim hale getirilir veya imha edilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.
Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasına İlişkin Usuller, Teknik ve İdari Tedbirler
Şirketimizin istihdam kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari mali hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak olan kişisel veriler [] sistemine işlenmektedir. Buna ek olarak dijital kopya şeklinde saklanan tüm veriler Şirket’in [] bulunan serverına kaydedilmektedir.
Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Kanun’un 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, Şirket tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

İdari Tedbirler:
Şirket idari tedbirler kapsamında;
• Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
• Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
• Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
• Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.
• Kişisel verilerin bulunduğu ortama göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmasını sağlar ve bu ortamlara yetkisiz giriş çıkışları engeller.

Teknik Tedbirler:
Şirket idari tedbirler kapsamında;
• Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
• Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
• Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
• Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
• Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
• Kişisel verilerin yok edilmesini geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlar.
• Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortamı, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veya kriptografik yöntemler ile korur.
• Özel nitelikli kişisel verileri üzerinde gerçekleşen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanmasını sağlar.
• Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerini sürekli takip ederek gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırılmasını sağlar.
• Özel nitelikli kişisel verilere bir yazılım aracılığı ile erişilen durumlarda bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerini yaparak bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırılmasını sağlar.
• Özel nitelikli kişisel verilere uzaktan erişim gereken hallerde en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi sağlar.
• Özel nitelikli kişisel verilerin aktarıldığı durumlarda;
– Verilerin e-posta ile aktarılması gerekiyor ise bunların şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmasını,
– Verilerin taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemler ile şifrelenmesini,
– Farklı fiziksel ortamdaki sunucular arasında aktarma gerçekleşiyor ise sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle aktarmanın sağlanmasını,
– Verilerin kağıt ortamında aktarımı gerekiyorsa evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesini sağlar.
Kişisel Verileri Koruma Komitesinin Görev ve Yetkileri
Kişisel Verileri Koruma Komitesi, Politika’nın ilgili iş birimlerine duyurulmasından ve gereklerinin yerine getirilmesinin takibinden sorumludur. Kişisel Verileri Koruma Komitesi kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat değişiklikleri, Kurulun düzenleyici işlemleri ile kararları, mahkeme kararları veya süreç, uygulama ve sistemlerdeki değişiklikler gibi durumları ilgili iş birimlerinin takip etmesi ve gerekiyorsa iş süreçlerini güncellemeleri için gerekli duyuruları ve bildirimleri yapar ve Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kurulun kararları ve düzenlemeleri, mahkeme kararları ve sair yetkili makamların kararlarının ve/veya taleplerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına yönelik süreçleri belirler ve ilgili birimlere duyurur.
Politikanın Yürürlüğe Sokulması, İhlal Durumları ve Yaptırımlar
• İşbu Politika tüm çalışanlara duyurularak yürürlüğe girecek ve yürürlüğü itibariyle tüm iş birimleri, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve kişisel veri işleyen herkes için bağlayıcı olacaktır.
• Çalışanların politikanın gereklerini yerine getirip getirmediğinin takibi ilgili çalışanların amirlerinin sorumluluğunda olacaktır. Politikaya aykırı davranış tespit edildiğinde konu derhal ilgili çalışanın amiri tarafından bağlı bulunan bir üst amire bildirilecektir.
• Aykırılığın önemli boyutta olması halinde ise üst amir tarafından vakit kaybetmeksizin Kişisel Verileri Koruma Komitesi’ne bilgi verilecektir.
• Politikaya aykırı davranan çalışan hakkında, İnsan Kaynakları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında gerekli idari işlem yapılacaktır.
EK-1 Personel Unvan,Birim ve Görev Listesi
EK-2 Kişisel Verileri Saklama ve İmha Sürelerini Gösteren Tablo
Kişisel veriler politika’nın 4. maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca saklanarak,süre sonunda ise anonim hale getirilecek veya yok edilecektir :
Süreç Saklama Süresi İmha Süresi
İş Kanunu kapsamında saklanılan veriler (örn. performans kayıtları vs.)
İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 5 yıl
Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında toplanan veriler (sağlık raporları vs.) İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 15 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
SGK mevzuatı kapsamında tutulan veriler İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş kazası/meslek hastalığına ilişkin bir talepte/davada kullanılabilecek dökümanlar İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İlgili kişisel verinin Türk Ceza Kanunu veya sair ceza hükmü getiren mevzuat kapsamında bir suça konu olması Dava zaman aşımı müddetince Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Müşteri verileri Kayıt altına alınmasına müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Şirket’in ilgili kişisel veriyi kullanma amacı sona ermedi ise, ilgili mevzuat gereği ilgili kişisel veri için öngörülen saklama süresi tabloda yer alan sürelerden fazla ise veya ilgili konuya ilişkin dava zamanaşımı süresi kişisel yerinin tabloda yer alan sürelerden fazla saklanmasını gerektiriyorsa, yukarıdaki tabloda yer alan süreler uygulanmayabilecektir. Bu halde kullanım amacı, özel mevzuat veya dava zamanaşımı süresinden hangisi daha sonra sona eriyor ise, o süre uygulama alanı bulacaktır.

Aydınlatma Metni:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmişi içerisinde yer alan adayın adı/soyadı, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, iletişim bilgileri, medeni hali, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminerler, konferanslar ve sertifika programları, referansları ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.
Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.” tarafından aşağıda açıklananlar doğrultusunda işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer veya başka pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’in işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’in ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından işlenen kişisel verileriniz, DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ile paylaşılması dışında, gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmayacaktır.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, açık rızanıza ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak fiziki ortamda ve e-posta gibi elektronik ortamda toplanmaktadır.
Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle[1] DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’e başvurarak;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’in “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Oruçreis Mah. Tekstilkent Cd. Tekstilkent Sanayi Sit. A-08 Apt. No:10 AM/Z07 Esenler / İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlene kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.


AÇIK RIZA BEYANI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerimin kim tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konularında bilgilendirildim.
Yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda veya başka bir pozisyonda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi ile DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’in işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’in ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’e ilettiğim her türlü kişisel verimin, DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi alınmasına ve bu bilgilerin DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin 1 (bir) yıl boyunca DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’in insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine onay veriyorum
[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında başvuru taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’e daha önce bildirilen ve DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti.’e iletir.
[2] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde DAC-EL Elektrik, Elektronik, Müh. Sis. San. ve Tic Ltd. Şti. tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez nedir?

Ziyaret ettiğiniz web siteleri, bilgisayarınıza veya telefonunuza küçük bilgiler kaydedip, daha sonra aynı siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgileri okuyabilirler. Bu küçük bilgilerin kaydedildiği dosyalara çerez veya tanımlama bilgisi (İngilizcesi: cookie) denir. Çerezler genellikle internette gezinti deneyiminizi iyileştirmeye ve siteleri kişiselleştirmeye yarar. Örneğin bir siteye giriş yaparken “beni hatırla” seçeneğini işaretlerseniz o site, kullanıcı adınızı (veya özel bir kimlik numarasını) içeren bir çerezi tarayıcınıza kaydeder. Çerezleri yalnızca onları oluşturan site okuyabilir. Çerezin ne kadar süreyle saklanacağını da site belirler.

Çerez Kullanımı

ÇEREZ (“COOKIE”)

İnternet sitemizden (www.dacelsolutions.com.tr) en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Web sitemize giriş yaptığınız zaman, sizlere, Cookie kullanımı kabul edip etmediğinize dair bir soru sorulmaktadır. ‘Kabul Et’ seçeneğini seçtikten sonra Cookie’ler aktif olacaktır. Sonradan fikrinizi değiştirirseniz ve Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri her zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie’ler kullanılmaya devam edecektir. Cookie’lerin hangi amaçla kullanıldığı ve ne kadar süre depolandığı aşağıda belirtilmektedir. Sitemizde yer alan servislerin kullanımı için bizimle doğrudan veya dolaylı olarak bazı bilgi ve veriler paylaşmaktasınız. Bu bilgiler siteye kayıt olurken verdiğiniz kişisel bilgiler (isim, e-posta adresi, telefon gibi) veya siteyi kullanımınız (iletişim formunu kullanırken, yorum yaparken vb.) esnasında topladığımız bilgilerdir (IP, cihaz, konum ve tarayıcı bilgileri, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi gibi veriler). Bilgi ve verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstermekteyiz. Web sitemiz, sunucumuzda depolanan Cookie verilerinizi 3. parti kişiler ile paylaşılmamaktadır. Sitede bulunan harici hizmetler (Canlı Destek eklentisi, Facebook eklentisi, YouTube videosu, Twitter içeriği vb.) tarafından depolanan Cookie verileriniz ise harici hizmetlerin sorumluluğundadır. Bunun için; KVKK‘ sayfamıza göz atınız.

İNTERNET SİTESİNDE KULLANILAN ÇEREZLER

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin (veri) dosyalarıdır.

 • İnternet Sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek, İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet Sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Çerez Türleri

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:

 • Oturum Çerezleri: İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.
 • Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım şekilleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.
 • Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.
 • Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına (uygun reklam gösterilmesine) olanak sağlamaktadır.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

www.dacelsolutions.com.tr tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Güvenlik amaçlı kullanımlar:  dacelsolutions.com.tr, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.
 • İşlevselliğe yönelik kullanımlar:  dacelsolutions.com.tr, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.
 • Performansa yönelik kullanımlar:  dacelsolutions.com.tr, sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.
 • Reklam amaçlı kullanımlar:  dacelsolutions.com.tr, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıda gösterilmiştir.

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.

Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz? Çerezlerin kullanılması Web Sitesi’nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

• Internet Explorer

 1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
 2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.
 3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

• Microsoft Edge

 1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
 2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
 3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz

• Google Chrome

 1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
 2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
 3. Altta Gelişmiş’i tıklayın.
 4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları’nı tıklayın.
 5. Çerezler’i tıklayın.
 6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.
 7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın

• Mozilla Firefox

 1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
 2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
 3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
 4. Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
 5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
 6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
 7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın

• Safari

 1. Safari > Tercihler’i seçin.
 2. Gizlilik öğesini tıklayın.
 3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
 4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

Bu sitede Google Analytics Ziyaretçi Takip Sistemi Kullanılmaktadır

Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Sitede Kullanılan Çerezler: ‘Çerez Politikası’nda, sitede kullanılan çerezler tek tek listelenmeli ve hepsinin ne işe yaradığı tek tek açıklamaları ile yazılmalıdır. Ayrıca hangi çerez ne kadar süre ile saklanıyor, ne özelliği var vb. bunlar tek tek listelenmelidir.SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi’nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Web Sitesi’nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

Çerezin AdıKullanım AmacıKullanım Süresi
Google AnalyticsGoogle Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: Google Privacy.Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
Tawk.toTawk.to sağ alt sekmede gözüktüğü üzere, canlı sohbet amacıyla sitemiz tarafından kullanılmaktadır. Bu uygulama sayesinde internet sitemiz üzerinden teknik destek, fiyat ve diğer konular hakkında bizimle internette üzerinden sohbet etme imkanınız bulunuyor. Bu yüzden de sitemizde çerezleri kullanılmaktadır.Oturum Çerezleri

www.dacelsolutions.com.tr Sitemizde Kullanılan Çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Servis SağlayıcıÇerez İsmiÇerez AmacıÇerez TipiÇerez Süresi
Tawk.to__tawkuuidİşlevsellik çerezleri kapsamında yer alan ilgili çerez, canlı sohbet hizmeti dolayısıyla kullanıcının geçmiş sohbet kayıtlarının tanımlanabilmesi amacıyla kullanılır.Functionality Cookies10 Yıl
Google_gaAnalytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması içinPersistent Cookie2 Yıl
WordPress_lscache_varyWordPress tarafından sağlanır. Kullanıcının sitedeki rolünü temsil eder. Kişisel veri toplamaz.Session Cookie2 Gün
Google_gidBu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.Persistent Cookie1 Gün
Tawk.toTawkConnectionTimeBu çerez, sohbet uygulamamızı etkinleştirmek için kullanılıyor. Bu bir TawkConnectionTime Sohbet oturumu tanımlama bilgisidir.Session CookieOturum Sona Erene Kadar
Tawk.tocookieconsent_statusÇerez politikası bildiriminin gösterildiğini kaydeden çerezSession Cookie1 Yıl
Tawk.totawkUUIDBu çerez, ziyaretçinin web sitesindeki canlı sohbet işleviyle nasıl etkileşime girdiği hakkında bilgi toplamak için kullanılır.HTTP Cookie179 Gün
Tawk.tossTawk.to canlı sohbet hizmetimizdir. Tanımlama bilgileri, bir kullanıcının genel konumunu anonim olarak belirlemek ve geri dönerseniz bir görüşmeyi sürdürmek için kullanılır.HTTP CookieOturum Sona Erene Kadar
WordPresswordpress_logged_in
Bu çerez wordpress tarafından sağlanır. Siteye giriş yapılması halinde kişiyi tanımlar. Bu çerezin devamında yazan değer şifrelenmektedir bu sayede verinin güvenliğini sağlar.Session CookieSitede oturum açıldıktan sonra, kapatılana kadar.
WordPresswordpress_test_cookieWordPress tarafından sağlanan
Bir çerezdir. Çerezlerin etkin olup olmadığının kontrolü için kullanılır.
Session CookieSite, kullanıcının bilgisayarında açık kaldığı süre boyunca.
WordPresswp-settings-1
wp-settings-time-1
Bu çerezler, bu web sitelerini yöneten yazılım (WordPress) tarafından otomatik olarak yüklenir. Herhangi bir kişisel bilgi toplamazlar ve bunları herhangi bir şekilde kullanmaz.Functionality Cookies1 Yıl
Facebookc_userFacebook ağında sitenin beğenilme durumunu takip eder.Üçüncü Taraf ÇerezOturum Süresi
FacebookdatrFacebook ağında sitenin beğenilme durumunu takip eder.Üçüncü Taraf Çerez2 Yıl
FacebookfrFacebook ağında sitenin beğenilme durumunu takip eder.
Üçüncü Taraf ÇerezOturum Süresi
FacebooksbFacebook ağında sitenin beğenilme durumunu takip eder.
Üçüncü Taraf Çerez2 Yıl
FacebookspinFacebook ağında sitenin beğenilme durumunu takip eder.
Üçüncü Taraf Çerez6 Ay
FacebookxsOturum bilgilerini şifreli şekilde saklamak için kullanılır.
Üçüncü Taraf Çerez1 Yıl
Pinterest_pinterest_cmSitemizi ziyaret edenlerin, takipçileriyle fotoğraf paylaşmalarına izin vermek için Pinterest’i kullanıyoruz. Pinterest’in çerezlerini içeren veriler hakkında daha fazla bilgi için, buraya tıklayın.Üçüncü Taraf Çerez1 Yıl
Pinterest_pinterest_sessKullanıcının oturum açma durumunu web tarayıcısında veya uygulama içi tarayıcıda saklamak için kullanılır.Üçüncü Taraf Çerez1 Yıl

Bizimle İletişime Geçin

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için İletişim sayfamıza göz atın.

Veri Saklama ve İmha Politikası

Depolanan kişisel verilerinizin imhası için Saklama ve İmha Politikası sayfamıza göz atın. KVKK Sayfamız: KVKK

İlgili başvuru formu için tıklayın linkPaylaş